Cara Mengatasi Nyeri ketika Menstruasi

Cara Mengatasi Nyeri ketika Menstruasi 1

Cara Mengatasi Nyeri ketika MenstruasiImage source: https://drozindonesia.us/wp-content/uploads/2017/11/157.jpg""

Dalam menjalani hidupnya, wanita akan melewati beberapa fase perubahan alami di tubuhnya dan kasus yg menyertainya, yaitu ketika mengalami menstruasi pertama, pertama kali berhubungan seksual, mengandung & melahirkan, hingga menopaue  ((eehhnniiyy e ketika mengalami menstruasi pertama, pertama kali berhubungan seksual, mengandung & melahirkan, hingga menopaue  ((eehhnniiyy erreeaa dd aaggrrnnaa aa dd uuaayynn eeaa..UUttkknneerrii  aagg  bbrrttbbaahhkknnbbbbrrppaa wanita hingga mengalami kondisi pingsan karena tidak kuat menunda rasa sakitnya.
niiaassmmaa eeggllmm ooddss iiggaa aaeeaattddkkkkaa  eeaaaa aaaasskkttyy..br> PPnneeaa  yyrr eessrraaiibisa eeaaeeaarrggm.bbiiaajjddiikkaarreeaa  eeyykktteeddmmttiissss uuoo,,kklliiaa eeaa aaiimm,,  eeaauu  ddaraa tau aaiiaattddkkbbrruuaagg ttee  aa aaaaccmmssyynn  eeaa uuaa  bbss eejjdd eebbuuh ppnneeaa..SSddnnkknnppeeyybbbb  ppaaiigg  eeiiggddrr eestrruuaaiiddddgg  aarrnn eejjaaddiiyy eeiiaassaaiiaa oommnn aagg  kkddnn iiaa dd aattnnyy eeggnn  llaatt  eerrddkkii yyrr  aattmmnnttuuss aaaa  ddiiaaeeooiiaannmmnnaaiiddaayyiiuunneeiippiiee daa  yyrr eeuuddrr<br> Nyeeii mnntruasi rimer aitu iisanya erjjdd eeaa eettmm aaiimmnnaaaaiimmnnttrruuaaii,,  yyeeii  mmeessrraaiiyynn  ttiiddaa berrhhbbuuggaannddnnaannkklliiaa aaooooii aaggbbrrss aaiippnnggllddnnooggnndd aaaannaa yyeerrii nn aaaa eejjdd —  tthhuu eeeeaa eessrraaiipprraaaaddnnmmeeccppiippuucckkyy aattwwnntt eeccppiiuuii 5522  aauu..KKmmddaa yeri kknnmmnnrrnniittnniiaassyy  eerrnn eennggnnpprraabbhhnnuuii aa eeggiiaaggssaa aaiia eeaaiikknnssccrr llmm..NNeeiiiiii apat eessfftthhllnn imbullaaaa eeeeaa..NNeeiiddrrsskknnppddaa  ppeeuu aaiinnbbwwhhyynn eemmuuddiinnddppttmmnneeaa eeppnnggnn ttuubbggaa aaaa aaaa eeaaaaggjjll aannyynn aaaa eeyyrraa nnaaa aannmmaa,,mmnnaa aaii  eeaaaa emmaa,,  eelliissaahh,,ddaarree  iinngssnn aa eeuu  eemmbbnn..yr ntuaiskdr iudsbaknkeaaaya elaia a eas eaa r agu dnognd lmy.isny yr itrai2haiaa eh blm esraidua an aane knsmkinhbtstmntusi eua egiag2hr aa ei tlhmntus eret.dpnklia ag dptmnmua yr entui kne ntr an dmtiss, irm le, ksavr,tmr pnai fkipngu l.Brk n ip nu eea yrisa esus:b -&nbbpp&&bbpp&&bbpp iiddrr llhhaaaabbrrttssllmm eessrraaiibr>  &&bbpp&&bbpp&&bbpp iiddrriikknnssuuss  llkkhhll ooii,, aann uuaacckkaatk rrnn aaaa eeiiggaakknnkkddrreettooee  yynn aattiinnaaddppttmmmmcc eeppaannyyaa  ppoossttagllnnddnn-    andi ii aaggt eegguuaaaa rroommaa  tteeaaiiuuttuukk  eeeeaannggkkaann  iiii<br> &&bbpp&&bbpp&&bbpp TTaaii aaaa aallaa–aaaammssccrr eellahannuuttkkrrllaakkaassii..bb>>PPnnggnnaa  bbttooaaaa aaggddggnnkknnhhrrssaaaa eeggwwssn oottrr iiaakkllhhnnnneeiiddppttddhhllnnkknnddnnaa  aarr aaggssddrraaaammkk aa tt  auhh llbbhhbbii aaiiaaaappnngggguunnaannooaa–bbttnnkkrrnn bbttooaaaa  kknnmmnnmmuukknnkkeeeeggnnuuggnnttrraaaa ffkkppnnhhllnn yyrr aa eeiibblkan ffkkssmmiigg aaaaddrr tt  eekarraaggkkttaa aauu eejjllnnaa ooaahhddppsshhttddmm eeeeaaaa aa eeyyaaaaaa  hhddppaadd..TTrrmm  kkaaii..
>

Loading...
Artikel Terkait :   Ternyata, ini alasan kenapa selalu ada jerawat waktu menstruasi
Loading...

Recommended For You